SIA "Money Express" veebilehe sirvimise jätkamisel nõustud meie kasutuskogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega.
(+372)-600-84-91
E-R 10.00 - 20.00 L-P 10-17
norton_visa_mc aizdevumslv

Ostureeglid

Müügitingimused

 1. Üldsätted
  1. Käesolevad müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad alates 19.03.2018.
  2. Veebiaadressil http://gemmi.ee asuva Gemmi veebipoe (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ ME Company (edaspidi Müüja), registrikood 12961845, asukoht Heki tee 14-8, Viimsi vald, Harjumaa, 74001, e-post: info@gemmi.ee.
  3. Müügitingimused laienevad õigussuhetele, mis tekivad ostja (edaspidi Ostja) ja Müüja vahel seoses Veebipoest toodete (edaspidi Toode) ostmise ja vastava müügilepingu (edaspidi müügileping) sõlmimisega. Lisaks käesolevatele Müügitingimustele reguleerivad Veebipoest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  4. Müüjal on õigus Müügitingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada, teatades sellest Veebipoe lehel mõistlikult ette. Kuni uute Müügitingimuste kehtima hakkamiseni kehtivad olemasolevad Müügitingimused. Müüja ja Ostja vahel sõlmitavale lepingutele kohaldatakse ostu sooritamise ajal kehtinud Müügitingimusi.
  5. Juhul, kui Müügitingimused on avaldatud erinevates keeltes ja keeleversioonides esinevad vastuolud, kohaldub Müügitingimuste eestikeelne versioon.

2.Müügilepingu kehtivus, toote- ja hinnainfo

 1. Teave Toote kohta on esitatud Veebipoes vahetult Toote juures.
 2. Veebipoes müüdavate Toodete hinnad on märgitud Toodete juures.
 3. Toodete hinnad on kuvatud koos kõigi seaduses sätestatud maksude ja maksetega.
 4. Toodetega seotud veo-, posti-, kättetoimetamise või mis tahes muud kulud tasub Ostja. Vastavad kulud kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.
 5. Müügileping loetakse sõlmituks alates tasumisele kuuluva Toote müügihinna ja Tootega seotud transpordikulude laekumisest Müüja arvelduskontole.

3.Tellimuse vormistamine ja täitmine

 1. Toote tellimiseks tuleb lisada soovitud Tooted Veebipoe ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv Toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
 2. Kui tellitud Toodet ei ole võimalik tarnida seoses Toote lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh Toote kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul vastava teate saatmisest.

4.Kohaletoimetamine

 1. Tooteid saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu. Ostja ja Müüja kokkuleppel saadetakse Toode muusse kokkulepitud sihtkohta.
 2. Toote saatmiskulud kannab täies ulatuses Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
 3. Müüja peab tellimuse täitma hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui Ostja ei ole ostetud Toodet kätte saanud ettenähtud tarneaja jooksul, võib Ostja anda Müüjale täiendava tähtaja Toote kohaletoimetamiseks.
 1. Taganemisõigus ja õiguskaitsevahendid
  1. Tarbijast Ostja võib väljaspool äriruume sõlmitavast müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisõigust ei ole tarbijaks mitteoleval Ostjal.
  2. Müügilepingust taganemiseks tuleb esitada täidetud taganemise avaldus, mille vormi leiab Riigiteataja veebilehel.[1] Täidetud avaldus tuleb saata e-posti aadressile info@gemmi.ee hiljemalt 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Ostja saadab taganemisavalduse ära enne taganemistähtaja lõppu.
  3. Taganemise tähtaeg hakkab kulgema päevast, millal i) tarbijast Ostja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Toote füüsiliselt enda valdusse või ii) kui lepingu kohaselt tuleb tarbijast Ostjale üle anda mitu Toodet, mis toimetatakse kohale eraldi, päevast, millal tarbijast Ostja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt enda valdusse või iii) kui müügilepingu kohaselt tuleb Toode üle anda mitmes osas, päevast, millal tarbijast Ostja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase osa füüsiliselt enda valdusse või iv) kestvuslepingu puhul, mille esemeks on Toodete korduv üleandmine kindlaksmääratud aja jooksul, päevast, millal tarbijast Ostja või tema poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud esimese üleantava asja füüsiliselt enda valdusse.
  4. 14-päevane müügilepingust taganemise õigus ei kohaldu võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 53 lg-st 4 loetletud juhtudel. Nendeks juhtudeks on muuhulgas, kuid mitte ainult:
   1. sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida Müüja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva Ostja isiklikke vajadusi;
   2. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
   3. sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
   4. asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
   5. suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Ostja on ümbrise avanud.
  5. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi Ostja tellitud Toodet kasutada muul viisil kui on vajalik Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud Toote testimiseks füüsilises kaupluses. Toode ei tohi olla rikutud, kahjustatud või kasutatud ning peab olema oma originaalses tootepakendis. Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult seda kahjustamata.
  6. Kui Ostja kasutab taganemisõigust, kuid on kasutanud Toodet kauem ja intensiivsem, kui see on vajalik Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.
  7. Toote tagastamise kulud kannab Ostja. Olukorras, kui müügilepingu esemeks olevat Toodet ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada, kannab Ostja Toote äraviimise kulud.
  8. Ostja peab Toote tagastama taganemise avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Toote üle andnud Toote vedajale.
  9. Müüja tagastab tagastatava Toote kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt müügilepingu alusel saadud tasud.
  10. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on müügilepingu esemeks oleva Toote tagasi saanud.
  11. Kui Ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  12. Lepingutingimustele mittevastava Toote korral on Ostjal õigus nõuda Müüjalt Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või Toote parandamisega/asendamisega põhjustatakse tarbijast Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi või Müüja on keeldunud õigustamatult tarbijast Ostja kaebust lahendamast, on tarbijast Ostjal õigus ka müügilepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist, samuti kasutada kõiki muid VÕS-ist tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sh: nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist või alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
  13. Müüjal on õigus müügileping tühistada ning nõuda Ostjalt Toode tagasi, kui selle müügihind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla Toote turuhinna. Toote müügihind erineb Toote turuhinnast oluliselt, kui Toote turuhind ületab Toote müügihinda rohkem kui 35%.

6.Pretensiooni esitamise õigus

 1. Müüja vastutab tarbijast Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba Toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul Toote üleandmisest tarbijast Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba Toote üleandmise ajal.
 2. Tarbijast Ostja peab teatama Toote lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Puuduse ilmnemisel tuleb pöörduda Müüja poole, saates e-kirja aadressile info@gemmi.ee või helistada telefonil: +372 600 8016.
 3. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Toote üleandmist Ostjale või Toote vedajale.
 4. Müüja vastab tarbijast Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul kaebuse kättesaamisest alates. Kui Müüjal ei ole võimalik 15 päeva jooksul tarbijast Ostja kaebusele vastata, teavitab ta Ostjat sellest kirjalikult, põhjendades viivitust ja määrates uue mõistliku tähtaja vastamiseks. Tarbijast Ostja pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata jätmisest esitatakse Ostjale kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis põhjendatud vastus.

7.Vaidluste lahendamine

 1. Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@gemmi.ee või helistada telefonil +372 600 8016.
 2. Kui Ostja ja Müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada veebiaadressil http://www.komisjon.ee/. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbijast Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
 3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole, mis asub veebiaadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

Mistahes küsimuste puhul palume Teil võtta meiega ühendust elektrooniliselt või telefoni teel. Meie kontaktandmed leiate lehel http://gemmi.ee/ee/kontaktid

 

Tasumine

 • Sularahas kauba kättesaamisel meie filiaalist;
 • Pangaülekandega;
 • Online kaardiga või netipangas;

Kauba tagastamise avaldus